Facebook

Следи от светлина

Следи от светлина Покажи в цял размер

Автор: Борислав Иванов

«В българския наш говорим язик се крие тайна да разясни и извади на свят смес всех европейских язиков и да разтълкува вавилонска смес с живи доказателства...» (От предговора на съчинението «Кратко разсъждение върху тъмните и лъжовните начала» от Г. С. Раковски.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Смесената реч в огромното скитско езиково пространство просъществува чак до утвърждаване на граматичните норми на националните книжовни езици, които изместват в държавата «мъртвия», изкуствено създаден през ІХ век, църковнославянски език. За Русия това става през ХVІІІ в., за България  - през ХІХ век. Няма никакво съмнение, че подобна историческа съдба споделят и скитско-тюркските говори в Скития.

Напишете вашият коментар

Следи от светлина

Следи от светлина

Автор: Борислав Иванов

«В българския наш говорим язик се крие тайна да разясни и извади на свят смес всех европейских язиков и да разтълкува вавилонска смес с живи доказателства...» (От предговора на съчинението «Кратко разсъждение върху тъмните и лъжовните начала» от Г. С. Раковски.