Facebook

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство Покажи в цял размер

Автор: Мария Нейкова, Миланка Патак

Книгата "Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство" е предназначена за студенти, за докторанти, за преподаватели и за всички специалисти, работещи в областта на културноисторическото наследство и на културноисторическия туризъм.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

В настоящето изследване се разглеждат научни подходи, даващи възможност да се разбере взаимовръзката на социализацията на културноисторическото наследство със съотвестващото обществено устройство на организацията по опазването и съхраняването на паметниците на културата и историята, с влиянието на традиционализма върху особеностите на реформиране на системата на културноисторическото наследство и с установяването на нов кръг от организационно-управленски проблеми, които имат социокултурноисторически характер. Осмислянето на тази взаимовръзка на основата на логико-историческия, диалектическия, системния, социокомуникативния и културономичния подходи позволява да се обобщи съществуващия опит, да се разкрият основните показатели и иновативните практики, да се предположи целесъобразността от стратифициране на социокултурноисторическите  статистически показатели за социализация на културните и историческите ценности, да се изведат нови понятия за ефективна организация и управление на системата на културноисторическото наследство, както и да се определи степента на тяхната социализация в съответствие със съществуващото социално равнище. 

Напишете вашият коментар

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Автор: Мария Нейкова, Миланка Патак

Книгата "Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство" е предназначена за студенти, за докторанти, за преподаватели и за всички специалисти, работещи в областта на културноисторическото наследство и на културноисторическия туризъм.