Facebook

Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство

Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство Покажи в цял размер

1 други продукти в същата категория:

В съвременното глобализирано и информационно общество от решаващо значение е институтите на културното и историческото наследство, като музеи, архиви, библиотеки, читалища и други гъвкаво и адаптивно да реагират на непрекъснато променящата се обществена среда, като на базата на съхранения през паметниците на културата и историята положителен социокултурен опит да участват пряко в създаването на възможности за устойчиво развитие на обществото, държавата и нацията.

За постигането на целите на социализацията на паметниците на културата и историята при изграждането на съвременната обществено активна личност е необходимо да се осъществява в това отношение целенасочена иновативна дейност от страна на институтите на културното и историческото наследство. Ето защо изучаването на актуалните проблеми, свързани с модернизирането на тяхната организация и на тяхното управление, се явява ключов приоритет за усъвършенстване на управлението им.

Напишете вашият коментар

Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство

Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство

Автор: Миланка Патак

Година: 2013